Evde,İşte,Okulda YDS
YDS.NET BİR AKIN DİL EĞİTİM MARKASIDIR

KAPSAMLI SIFAT LİSTESİ

 

abnormal anormal- Not normal

abrupt ani, sert-           sudden and unexpected

abruptly aniden, birden bire- suddenly

absolutely kesinlikle- utterly

absorbing sürükleyici (roman vb)- interesting and enjoyable

absorptive emici- absorbent

abstract soyut, mücerret

absurd gülünç, saçma -ridiculous

abundant bol, bereketli- ample, plentiful

abusive bozuk- rude and offensive

academic eğitimle ilgili, akademik

acceptable kabul edilebilir- agreed or approved

accessible to erişilebilir, ulaşılabilir- approachable

accidental raslantı olarak, kaza olarak – casual

accountable sorumlu, mesul- responsible

accurate doğru, kesin, tam, ince- exact

acid ekşi, asit, ekşi şey

acoustic işitme duygusu ile ilgili- acoustical

active hareket kuvveti olan, etkin, değiştirebilen- reactive , effectual , dynamic

adaptable uyabilir, uysal, şartlara uyan- conformable, modifiable, adjustable

addicted tiryaki, bağımlı-hooked on-crazy about:

addictive bağımlılık yapan:By the time he was 17, he was addicted to heroin.

additional ilave-extra, subordinate, auxiliary

adept usta, mahir, uzman, mütehassıs-versed, proficient, skilled, well-skilled, expert

adequate uygun, ehven, elverişli, yerinde-sufficient, enough, ample; satisfactory, fitting

adolescent delikanlı, genç-  teenager, youth, juvenile, minor, stripling, youngster:

An adolescent is a young person who is no longer a child but who is not yet an adult. .

adult reşit, erişkin, ergin kimse-mature, grown (up), full-grown, matured, of age:

Now  that you are adult, you come into a large inheritance.

adventurous maceralı, sürükleyici-daring, rash, brash, reckless, devil-may-care, bold,

            foolhardy, hazardous, risky, daredevil, venturesome,

            adventuresome, temerarious, audacious, bold, intrepid, brave,

            courageous: She was adventurous enough to sail round the world single-handed.

adverse ters, zıt, kötü- inclement, severe, awful, unfavourable

advisory tavsiye niteliğinde-consultive, consultative, counselling, hortatory,

            monitory, admonitory

affectionate   şefkatli   sevecen -fond, loving, tender, caring, devoted, doting, warm:

She gave her mother an affectionate embrace and boarded the train.

affluent  zengin-rich, wealthy, prosperous, affluent, well-to-do, welloff

afloat su üzerinde dolaşan, su basmış-float

afraid korkan, korkmuş, korkmak-fearful, frightened, scared, intimidated, apprehensive,

   lily-livered, white-livered, terrified, panic-stricken

aggressive saldırgan-combative, warlike, martial, belligerent, bellicose

agreeable uygun, münasip, hoş, nazik-pleasing, welcome, satisfying, delightful

agricultural zirai, tarımsal, çiftçiliğe ait-: it means involving or relating to agriculture.

airborne havadan gelen (toz, mikrop)-: it means flying in the air or coming from the air.

alert uyanık, dikkatli, tetik-awake, wide awake, watchful, vigilant, attentive, heedful, wary

alike benzer, aynı-similar, akin, resembling or like one another, akin to

        or similar to one another

alkaline alkalik, kalevi- Something that is alkaline contains an alkali.

alone tek başına, yalnız-unaccompanied, unescorted, solitary, by oneself

alternative değiştirici-alternate, variant, (an)other, different, additional

 altruistic fedakar- An altruistic person is unselfish and shows concern for other people’s happiness and welfare.

 amazing şaşırtıcı, muhteşem-astonishing, astounding, surprising, wonderful,

     remarkable, extraordinary, marvellous, fabulous, stunning

ambitious   hırslı   iddialı- hazy, obscure, equivocal, dubious, nebulous

amenable uysal, yumuşak başlı- tractable, docile, responsive, willing

amiable hoş, sevimli, tatlı- affable- friendly

amoral ahlak dışı, ahlak ile ilişiği olmayan

amphibious hem havada hem karada yaşayabilen- amphibious

ample bol, bereketli- plentiful

ancestor ata, cet

ancient eski, kadim, eski zamandan kalma, yaşlı adam, ata, baba

angry kızgın, öfkeli, hiddetli, gücenmiş, darılmış- furious

annoying sinir bozucu- bothersome

annual yıllık, senelik- yearly

anonymous isimsiz, anonim, imzasız olarak-

antiseptic antiseptik- sterilized

anxious endişeli, mustarip, sıkıntılı- nervous

apart ayrı, bir tarafa, münferit olarak- aside

 apparent bariz, belli- obvious

apparent kolay anlaşılır, idrak edilir- evident

applicable uygun, münasip, uygulanabilir

apprehensive çabuk kavrayan, endişe eden, korkan- discerning

 appropriate for uygun, elverişli

 approximate yaklaşık- near

 arable verimli (toprak)- cultivable

architectural mimari, mimarlığa ait

ardent ateşli, gayretli, şevkli, hararetli- fervent, passionate

arduous güç, çetin, müşkül, gayret isteyen, dik- backbreaking

 arid kurak, çorak- jejune, parched

aristocrat aristokrasiye ait, çok kibar

 arrogant kibirli- self-important

 artificial suni, yapay- unreal

artistic artistik, sanat yönü olan- pleasing

assertive iddiacı- self-confident

astray yolundan çıkmış, yanlış yol tutmuş, sapıtmış, sapmış- off course

athletic atletik, atletlere ait- acrobatic

atmospheric havaya ait, atmosferik- full of atmosphere

attractive cazibeli, cazip, çekici, alımlı- good-looking, magnetic

authoritarian serbestliğe imkan vermeden yöneten- despotic, strict

available elde edilebilir- obtainable, accessible, eligible

 aware of bilincinde, farkında

 awful korkunç, berbat- abominable

 awkward   tuhaf, garip   sakar- bunglesome  

 capricious kaprisli- impulsive

 bare çıplak, yalın- barren

 barren ( arid) kurak, çorak – desolate

 baseless temelsiz, asılsız- groundless

 belligerent savaşçı- aggressive

 beneficial Hayırlı, yararlı, faydalı- salutary

 beneficial to karlı, faydalı- helpful, useful

best en iyi, en hoş, en uygun, en iyisi

bewildering afallatıcı, şaşırtıcı- baffling

biased against ön yargılı

biblical kutsal kitaba ait

bibliographical bibliyografyaya ait- bibliographic

big büyük, iri, kocaman

biological biyoloji ilmine ait, biyolojik

bitter acı- acerb- astringent

 blind kör- sightless

 blurry bulanık (görüntü)- bleary

 boastful övüngen, kendini beğenmiş- braggart

 bold cesur- bluff- sheer

 boring sıkıcı- dull

 braggart ukala, kendini beğenmiş- boastful

 brave cesur- courageous

 brief kısa, öz- abbreviated

 bright parlak- brilliant

 brilliant harika, mükemmel- glorious

 brittle   nazik, kırılgan   gevrek- brickle  

 broad geniş- all-embracing

 brutal zalim, acımasız- barbarous

 bulky hantal, çok yer kaplayan- large

 bumpy engebeli arazi- jolty

 busy meşgul, yoğun- engaged

 calm sakin- easygoing

 candid açık sözlü ( outspoken)- free-spoken

 capable yetenekli , kapasiteli- adequate to

 captivating büyüleyici, nefes kesici- becharming

 carefree vurdumduymaz- devil-may-care, happy-go-lucky

 caring duyarlı, umursayan- affectionate

 casual   sıradan  havadan sudan- accidental  

 catastrophic felaket, korkunç- ruinous

 cautious dikkatli, uyanık- timid

 celebrity ünlü- superstar

 centenary yüz yıllık, yüzüncü yıl dönümü- centennial

central merkez, merkezi, ortada olan- cardinal

certain kati, kesin, emin- sure

chance şans eseri olaraktan- accidental

chaotic karmakarışık, düzensiz- disorderly

characteristic diğerlerinden ayırıcı nitelikte olan

 charitable hayırsever, yardımsever- good-hearted

 charming büyüleyici, muhteşem- magical

 cheerful neşeli- pollyannaish

chemical kimyasal, kimya ile ilgili- substance

chief şef, amir, reis, en yüksek rütbede olan- principal

 chilly soğuk- cold

choice seçkin- prime

choosy müşkülpesent, zor memnun edilebilen- hard to please

chronological tarih sırasına göre düzenlenmiş olan- sequential

circumstantial durumla ilgili, teferruata dair- specific

 clever zeki- cunning

 clumsy sakar- awkward

 coarse kaba, pürüzlü- crude,common

 coherent uyumlu, ahenkli- consistent

 coincidental tesadüfi- concurrent

 comfortable konforlu, rahat- prosperous

 common  ortak, sıradan, yaygın- coarse 

 complicated karmaşık- complex

 composed soğuk kanlı (cool)- calmed

 comprehensive kapsamlı, detaylı- inclusive

 compulsory zorunlu- mandatory

 conceited kibirli, burnu havada- egotistic

 concerned about endişeli- implicated

 concerned with ilgili, meraklı- anxious

 conclusive kesin, net-decisive, absolute

 concrete somut- actual

 confident kendinden emin- convinced

 confined to sınırlı- imprisoned

 confused kafası karışmış- baffled

 congested  kalabalık ,  tıkanmış- choked off 

 conscious of bilincinde, farkında

 considerable önemli/büyük ölçüde- appreciable

 considerate düşüncel, nazik- thoughtful

 consistent with tutarlı- coherent

 constant sürekli, devamlı- changeless

 contagious bulaşıcı (hastalık)- transmissible

 controversial tartışmalı- notorious, debatable

 convincing ikna edici- credible

 cool   serin   soğuk kanlı- nerveless  

 correct doğru, yanlışsız- right

 corrupt rüşvetçi, ahlaksız- crooked

 cost-effective masrafına, zahmetine deşen, ucuza gelen- gainful

costly pahalı, maliyeti çok- high-priced

counterfeit sahte- fake,forge

 courageous cesur – brave

 cowardly korkak- fearful

 credulous saf, kolay kanan- believable

 criminal suçlu- vicious

 crowded with kalabalık- herded

 crucial to çok önemli- vital

 cruel zalim- brutal

 cunning kurnaz – crafty

 curable tedavisi mümkün (hastalık)- treated

 curative şifalı- healing

 curious   meraklı,   ilginç- peculiar  

 curly kıvırcık- frizzy

 cute şirin, sevimli- precious

 cynical about şüpheci, inanmayan

 dazzling göz kamaştırıcı- confusing

 deaf saşır

 decent uygun, münasip- adequate

 decisive kesin, net- conclusive

 dedicated to kendini adamış- committed

 deep derin- cryptic

 defective kusurlu, defolu- faulty

 deficient (in) yetersiz- insufficient

 definite kesin- certain

 deliberate kasıtlı – intentional- on purpose

 delicate hassas, nazik- fragile

 delicious lezzetli – tasty, delightful

 delightful zevkli, hoş- delicious

 demanding zor zahmetli iş- involving

 dense yoğun- compact

 deprived of yoksun, mahrum- disadvantaged

 descendant torun- successor

 desirable arzu edilir, istendik- suitable

 desperate umutsuz- despairing

 deteriorating gittikçe kötüye giden- degenerating

 determined kararlı- ascertained, compulsive

 devoid of yoksun, mahrum- barren

 devoted to kendini adamış- committed

 diligent titiz, hassas- persevering

 dim loş (ışık)- bleak

 diplomatic kurnaz, akıllı- diplomatical

 disabled sakat, özürlü- handicapped

 disagreeable geçimsiz/huysuz kişi- unsympathetic

 disappointed hayal kırıklığına uğramış- defeated

 disastrous korkunç, felaket- calamitous

 discouraging cesaret kırıcı- admonishing

 discriminated against ayrımcılığa uğramış- separated

 disdainful hor gören, küçümseyen- insulting

 disgusting iğrenç, tiksindirici- repelling

 disposable tek kullanımlı (jilet vb)

 disruptive   huzur bozan   (ders kaynatan öğrenci)- troubled  

 distinct farklı, belirgin- distinguishable

 disturbing rahatsız edici- agitating

 diverse farklı, çeşitli- various

 dizzy başı dönen- airheaded

 docile uysal, evcil- teachable

 domesticated evcil hayvan- naturalised

 dormant   sönmüş (volkan)   kış uykusuna yatmış (hayvan)- inactive  

 doubtful şüpheli- dubious

 dreadful korkunç- abominable

 dreary kasvetli, sıkıcı- depressing

 drunk sarhoş- besotted

 dull   kasvetli   geri zekalı- boring  

 durable dayanıklı- hard-wearing

 dutiful itaatkar –obedient, duteous

 eager for hevesli – keen on- zealous

 eccentric tuhaf- freaky

 economic ekonomik- economic

 edible yenilebilir yemek- eatable

 effective etkili- effectual

 elaborate ayrıntılı, detaylı- detailed

 embarrassed yerin dibine girmiş, utanmış- abashed

 emphatic vurgulu- emphasized

 empty boş- hollow

 endemic to yöreye has- indigenous

 enigmatic bilmecemsi- enigmatical

 enormous kocaman- tremendous

 enthusiastic about hevesli- eager

 entire tüm, bütün- full

 epidemic salgın- outbreak

 essential temel, esas, çok önemli- all important

 eternal sonsuz, ebedi, ölümsüz- ageless

 even pürüzsüz, eşit- fifty-fifty

 exactly tam olarak- just

 exaggerated abartılı – amplified

 excellent in/at mükemmel- first-class

 exceptional sıra dışı, olağanüstü- surpassing

 excessive aşırı derecede- extravagant

 exciting heyecanlandırıcı- breathtaking

 exclusive özel- sole

 exhausted çok yorgun, bitkin- fatigued

 expensive pahalı- costly

 extensive kapsamlı, detaylı- broad

 external harici, dış- extraneous

 extra fazla- excess, redundant

 extraordinary sıra dışı, olağanüstü- over-the-top

 extravagant müsrif , israfçı- excessive

 extreme aşırı, uç noktada- utmost

 extrovert cana yakın , girişken

 fabulous muhteşem- wonderful, tremendous

 fair   adil, eşit   açık tenli- fairish, reasonable     

 faithful to sadakatli, vefalı- close

 fake sahte- false

 fallacious aldatıcı, sanal- deceitful

 famous for ünlü- notable

 fascinating büyüleyici- bewitching

 fastidious nazlı- hard to please

 fatal ölümcül (yara vb)- deadly

 fatigued yorgun- exhausted

 faulty hatalı, kusurlu-defective,out of order

 favourable olumlu, iyi- positive

 feasible yapılabilir- practicable

 fertile   verimli (toprak)   doğurgan (kadın)- productive  

 fierce   azgın   çetin (rekabet)- furious  

 firm sert/sıkı bir şekilde- immobile

 fizzy asitli – fizzing, effervescent

 flat düz- level,even

 flawless kusursuz- unflawed

 flimsy dayanıksız- fragile

 fond of düşkün, tutkulu- adoring

 foolish aptal- gooselike, stupid

 forgetful unutkan- mindless

 fortunate talihli, şanslı –lucky, providential

 fragile kırılgan, hassas, narin- delicate

 frank dürüst, samimi- outspoken

 fruitful verimli- profitable

 fruitless verimsiz- futile

 frustrated hayal kırıklığına uğramış- baffled

 fundamental temel, esas- central

 furious kızgın, öfkeli- angry

 futile boşuna, boş yere- bootless

 fuzzy tüylü- blurred

 generous cömert- bighearted

 genius dahi, üstün zekalı- mastermind

 genuine   hakiki   samimi, içten- actual, authentic  

 gigantic devasa- mammoth

 glad memnun, hoşnut- happy

 gloomy loş, az ışıklı- depressing

graceful zarif- elegant

 gradual dereceli olarak, yavaş- slow

 grateful minnettar – thankful

 greedy aç gözlü- avid, avaricious

 guilty of suçlu- shamed

 gullible saf insan – credulous, fleeceable

 handsome yakışıklı- fine-looking

 handy kullanışlı, yararlı- convenient

 haphazard rasgele, tesadüfi- slapdash, random

 happy mutlu- content

 hard – working çalışkan- industrious

 hard sert, katı- firm

 harmful zararlı- damaging

 harmless zararsız- risk-free

 harsh sert- cruel

 hasty telaşlı- speedy

 hazardous tehlikeli -dangerous

 healthy sağlıklı- vigorous

heavy ağır – profound

 helpless çaresiz- weak

 hesitant about tereddütlü- uncertain

 homegeneous aynı tür, homojen-

 honest dürüst, namuslu- sincere

 hopeless umutsuz- desperate

 horrified korkmuş- shocked

 hospitable konuksever- friendly

 hostile to düşman- aggressive

 huge kocaman, büyük- enormous

 humble mütevazı- modest- meek

 humorous komik- funny

 identical aynı, tıpkı- indistinguishable

 ignorant (of) cahil, bilgisiz- uninformed

 illiterate okur yazar olmayan- uneducated

 imaginary hayal ürünü- fantasy

 imaginative hayal gücü geniş kişi- ingenious

 immature çocuk tabiatlı, olgun olmayan insan- juvenile, young

 immense kocaman- huge

 impatient sabırsız- intolerant

 impolite kaba- rude

 impressive etkili, büyüleyici- imposing

 impulsive düşünmeden karar veren- impetuous

 inadequate yetersiz- insufficient

 incessant sürekli- nonstop

 inclusive kapsayan- comprehensive

 incompetent beceriksiz, kabiliyetsiz- useless

 incredible inanılmaz- unbelievable

 indifferent to kayıtsız, ilgisiz-

 indispensable to vazgeçilmez- vital

 inestimable paha biçilmez- immeasurable

 infamous for kötü – notorious

 infectious bulaşıcı, mikroplu- communicable

 infinite sonsuz, bitmez tükenmez- never-ending

 inflammatory iltihaplı- provocative

 ingenious dahi- inventive-

 ingenuous açık, saf- innocent-

 injured incinmiş- hurt

 innocent of masum- blameless

 insidious sinsi- sinister

 insistent ısrarcı- adamant

 intelligent zeki- clever

 intense yoğun- powerful

 intentional kasıtlı- deliberate

 internal iç, dahili- interior

 introvert içine kapanık- shy person

 invalid   geçersiz   kötürüm, sakat- unacceptable

 invaluable paha biçilmez- priceless

 invisible görünmez- imperceptible

 irrelevant to ilgisiz, alakasız- immaterial

 irresistible karşı konulmaz, dayanılmaz derecede cazip- appealing

 irreversible geri dönüşümsüz, kurtarılamaz – irreparable

 irritating sinir bozucu- annoying

 jealous of kıskanç- envious

 juicy sulu- succulent

 keen on düşkün, hevesli- fond of

 knowledgeable bilgili- well-informed

lazy tembel- idle

 legible okunaklı yazı- readable

 lethal öldürücü (silah, gaz vb)- deadly

 lethargic enerjik olmayan, bitkin- tired

 light hafif- weightless

 likely to meyilli, yatkın- on the verge of,ready

 listless yorgun, bitkin- lacking energy

 literal hakiki, gerçek (anlam)- factual

 lively neşeli, hayat dolu- vigorous

 logical mantıklı- rational

 longing özlem duyan, hasret çeken- yearning

 loose gevşek- slack

 lovely sevimli, hoş- beautiful

 loyal to sadık, vefalı- faithful

 ludicrous saçma, komik- ridiculous

 luxurious lüks- deluxe

 magnified büyütülmüş- exaggerated

 massive kocaman- huge, enormous

 mature olgun (insan için)- grown-up, adult

 mean cimri- poor

 merciless acımasız- hard-hearted

 messy dağınık- untidy

 metaphorical mecazi (anlam)- figurative

 meticulous titiz- scrupulous

 mischievous yaramaz -unruly

 miserable üzgün , neşesiz- unhappy

 miserly cimri- tight-fisted

 modest alçakgönüllü, mütevazı – humble, moderate

 momentous hareketli,önemli- significant

 moody morali bozuk, keyifsiz- temperamental

 mortal ölümlü, fani- earthly

 motionless hareketsiz- immobile

 mouldy küflü- rotten

 muddy çamurlu- mud-covered

 mutual karşılıklı, ortaklaşa- shared

 naïve saf insan – trusty, inexperienced

 narrow dar- slender

 nasty baş belası, kıl- wicked

 native to yerli, yerel, yöreye has- inhabitant

 naughty yaramaz – mischevious

 neat temiz, derli toplu (oda vb)- tidy

 necessary gerekli- essential

 needless gereksiz- unnecessary

 neglectful ihmalkâr- careless

 negligible az, önemsiz- insignificant

 nervous gergin- worried

 noble asil- aristocratic

 nonsense saçma- rubbish

 notorious (for) kötü ünlü -infamous

 nourishing besleyici- beneficial

 nutritious besleyici- healthy

 obedient itaatkâr- respectful

 obnoxious sevimsiz, itici- horrible

 obscure anlaşılması zor, gizli, belirsiz- unclear

obsolete modası geçmiş- outdated

 obstinate inatçı- stubborn

 obvious açık, bariz- clear

 occasional sıradan, her zamanki- casual

 odourless kokusuz- unscented

 offensive   kırıcı, gücendirici ,  saldırgan- aggressive

 optimistic iyimser- positive

 optional seçmeli- not obligatory

 ordinary sıradan- commonplace

outspoken açık sözlü- frank

 painstaking çok titiz, özenle yapılan- meticulous

partial kısmen,taraflı- biased

 passionate tutkulu, ihtiraslı- fervent

 passive pasif- inactive

 patient sabırlı- enduring

 peaceful   huzurlu, sakin   barışsever- quiet

 peculiar olağandışı- strange

perfect kusursuz- ideal

 perilous tehlikeli- unsafe

 perishable çabuk bozulan (yiyecek)- consumable

 permanent kalıcı, sürekli- lasting

 persuasive ikna edici- convincing

 pervasive istila edici- invasive

 pessimistic kötümser- gloomy

 pitiless acımasız- merciless

 plain yalın, sade- simple

 pleasant hoş, güzel (şey)- lovely

 pleased memnun, hoşnut- satisfied

 plentiful çok- abundant

 pointless saçma, manasız- useless, futile

 poisonous zehirli- toxic

 polite kibar , nazik- civil

 polluted kirli- contaminated

 portable portatif, taşınabilir- moveable

practical mantıklı, pratik- sensible

 precise eksiksiz, yanlışsız, tam- exact, accurate

 predictable tahmin edilebilir- expected

 prejudiced (against) ön yargılı- biased

 previous önceki- preceding

 priceless paha biçilmez- invaluable

 principal başlıca- main

 private özel, hususi- personal

 probable muhtemel- likely

 profitable karlı, kar getiren- profitable

 prompt ani, çabuk- punctual

 proper adamakıllı, doğru düzgün- appropriate

 proud of gurur duyan- conceited

 publicly alenen, herkesin içinde- openly

 pure saf, berrak (su vb)- unpolluted

 purposeful amaçlı, kasıtlı- determined

 quiet sessiz, sakin- silent

 racist ırkçı- chauvinistic

 random rasgele, tesadüfi- accidental

 rare ender- uncommon

 reasonable makul, mantıklı- sensible

 reckless dikkatsiz/pervasız- irresponsible

 redundant artık işe yaramayan- superfluous

 refugee mülteci- immigrant

 related to   ile   ilgili- connected

 relative göreceli, nispeten- comparative

 relentless hummalı, aralıksız- persistent

 reliable güvenilir- consistent

 relieved içi rahatlamış- calmed

 reluctant about çekingen , isteksiz-

 remarkable kayda değer, önemli- extraordinary

 repulsive iğrenç- disgusting

 resourceful maharetli, kabiliyetli- ingenious

 respectful saygılı- polite

 respective sırayla- particular

 responsible sorumlu- in charge

 restless huzursuz- agitated

 restricted (to) sınırlı- limited

 rigid sert, kaskatı- inflexible

 rigorous   gayretli ,  zahmetli- meticulous

 ripe olgun (meyve)- mature. seasoned

 ritual törensel- customary

 romantic romantik- passionate

 roomy ferah, geniş (oda)- spacious

 rotten çürük- decayed

 rough kaba, pürüzlü- coarse

 rude kaba- impolite

rugged engebeli- rocky

 rusty paslı- oxidized

 ruthless acımasız- brutal

 safe emin- secure

 sanitary hijyenik, temiz- hygienic

 satisfactory memnuniyet verici- acceptable

 satisfying   tatmin edici   doyurucu (yemek)- fulfilling

 scared korkmuş- frightened

 scary korkunç, korkutucu- frightening

 scornful hor gören, küçümseyen- disrespectful

 scruffy pasaklı, derbeder kılıklı- shabby

 secret gizli- undisclosed

 secretive ağzı sıkı kişi- enigmatic

 secure güvenli- safe

 sedative yatıştırıcı- calming

 selfish bencil- self-centred

 sensible mantıklı- sane

 sensitive hassas, duygusal- susceptible

 sentimental duygusal- over-romantic

 serious ciddi- severe

 shabby kılıksız, pasaklı- untidy

 shallow sığ, derin olmayan- superficial

shameful utanç verici- disgraceful

 shameless utanmaz- unblushing

 sharp keskin- pointed

 shiny parlak- glossy

 shy utangaç- introvert

 significant   önemli   anlamlı- noteworthy

 silly aptal- stupid

 sincere samimi, içten, candan- genuine

 skilful becerikli , yetenekli- skilled

 slightly azıcık, hafiften- to some extent

 slippery kaygan (yol)- oily

 smart   şık   zeki- elegant

 smooth düz, pürüzsüz- flat

sociable sosyal , cana yakın- friendly. outgoing

 soft yumuşak- flexible

 solid katı- firm

 sorrowful üzüntü verici- mournful

 sour   ekşi (yemek)   acıyan- acid

 spacious ferah, geniş-roomy

 sparse seyrek- meagre

 spectacular görkemli- stunning

 spiritual   ruhsal ,  manevi- holy

 spiteful kinci, kin güden- malicious

 splendid görkemli, muhteşem- marvellous

 spongy süngerimsi- soft

 stable   dayanıklı (zemin)   istikrarlı, iyi giden (ekonomi)- steady. constant

 stagnant   durgun- inactive

stale bayat- out of date

 steady istikrarlı, devamlı- stable

 stiff sert, katı- rigid

 stimulating uyarıcı- inspiring

 stingy cimri- mean

 straight düz- tidy

 strange tuhaf, garip, acayip- odd

 strenuous yorucu- tiring

 strict with sert/katı tutumlu kişi- firm

 stubborn inatçı- obstinate

 stupid aptal- brainless

 sturdy dayanıklı- strong

 submissive itaatkar -obedient

 successful başarılı- victorious

 successive art arda- succeeding

 sudden hemen, ani- swift

 sufficient yeterli – adequate

 superficial yüzeysel- surface

 susceptible to kolay etkilenen, hassas – vulnerable to

 suspicious of şüpheli- doubtful

 sweet tatlı, hoş- sugary

 fast swift çabuk, acele-

 tactful düşünceli, nazik- thoughtful

 tactless patavatsız, düşüncesiz- thoughtless

 talented yetenekli , maharetli- gifted

 talkative konuşkan, geveze- chatty

 tamed evcil hayvan- disciplined

 tasteful zevkine düşkün- sophisticated

 tasteless tatsız, zevksiz- flavourless

 tasty lezzetli- delicious

 tedious sıkıcı – boring

 temporary geçici- impermanent

 tenant kiracı- renter

 tender hassas, yumuşak- affectionate

tenderly yumuşak kalpli – merciful

 tense gergin- nervous

 terrible korkunç- awful

 terrific harikulade, muhteşem- tremendous

terrified korkmuş- frightened

 thick kalın- broad

 thin ince- slim

 thirsty susamış- parched

 thorough kapsamlı, detaylı- detailed

 thoughtful düşünceli, nazik- kind

 tidy tertipli , düzenli- orderly

 timid korkak, çekingen- shy

 tiny küçücük, mini- small

 tough   sert   zor (iş)- hard

 tranquil sakin, huzurlu, sessiz- serene

tremendous   muhteşem   kocaman- marvellous

 twin ikiz- double

 ugly çirkin- unattractive

 ultimate en son- last

 unavailable mevcut olmayan- out of stock

 unbearable dayanılmaz- intolerable

 unbending eğilmez- inflexible

 uncultivated işlenmemiş- unrefined

 uneven düz olmayan- rough

 unimaginative hayal gücü dar- uninspired

 unique eşsiz, yegane – sole

 unnatural garip- abnormal

 unnecessary gereksiz- pointless

 unusual görünmedik, sıra dışı- odd

 unwilling isteksiz- reluctant

 unwise ahmak, aptal- foolish

 upset üzgün- sad

 useful faydalı, yararlı- helpful

 usual her zamanki- customary

 utter tamam, büsbütün- complete

 vacant boş- empty

 vague belirsiz, net olmayan- unclear

 vain kendini beğenmiş- conceited

 valid geçerli- applicable

 valuable değerli- precious

 valueless değersiz- worthless

 varied çeşitli- diverse

 vengeful intikamcı- revengeful

 versatile çok yönlü, maharetli- multitalented

 vigilant uyanık, gözü açık- watchful

 vigorous gayretli- energetic

 violent şiddetli- aggressive

 visible görülebilir- noticeable

 vivid canlı, akılda kalıcı, net- glowing

 volatile uçucu (alkol)- explosive

 voluntary gönüllü- intended

 vulnerable to kolay incinir, hassas-

 wasteful müsrif, israfçı- extravagant

 wealthy zengin- rich, well-off

 weird tuhaf, garip, acayip- strange

 well-behaved terbiyeli- well brought-up, well-mannered

 well-built iri yapılı- sturdy

 wide-awake uyanmış, açıkgöz- alert

 widespread yaygın- prevalent

wild yabani, yabanıl- untamed

 willing gönüllü , hevesli- eager

 winding virajlı yol- zigzag

windy rüzgarlı, rüzgarı çok- breezy

wise akıllı, mantıklı- intelligent

withdrawn çekilmiş, içine kapanık- reserved

witty nükteli, hazır cevap- humorous

wonderful hayret verici- magnificent

wooden tahtadan yapılmış, tahta- made of wood

worldwide :evrensel, dünyaya yaygın- universal

 worried üzgün- upset

worse daha fena, daha kötü- inferior

worst en fenası, en kötüsü, gelmek- most unpleasant

worthless değersiz, işe yaramaz- valueless

worthwhile değerli, faydalı- valuable

wrong yanlış, haksız, ters, uygunsuz – incorrect

wry çarpık, eğri, sapık, yanlış- cynical

yearly yıllık, yılda bir, bir yıl süren- annual

young genç, küçük, yeni, taze- juvenile
 

GÖNDEREN :
NEJAT ALPEREN –

Bu konuyu paylaşın.