Evde,İşte,Okulda YDS
YDS.NET BİR AKIN DİL EĞİTİM MARKASIDIR

SIFATLARIN CÜMLEDEKİ YERİ

SIFATLARIN CÜMLE İÇİNDEKİ YERİ

1. Sıfatların çoğu bir ismin önünde yer alırlar.

Örnek: a nice dress, a big house, a new course, etc…
 

2. Normalde fiilleri niteleyen kelimelere adverb denir. Ancak be, become, seem,            look, appear, feel, taste, smell, sound fiilleriyle birlikte sıfat kullanılır ve      sıfatlar hemen bu saydığımız fiillerden sonra gelir.
 

The girl is beautiful

You look tired

This soup tastes good.

 

 Örnek:  This film is new, isn’t it?  

 Örnek:  He became ill after he played out in the cold.  

 Örnek:  You seem / look / appear tired today.  

 Örnek:  I felt great when I heard the news. 

 Örnek:  My mum’s food tastes delicious.  

 Örnek:  The trash collected in her house smelled awful.  

 Örnek:  This idea sounds good.
 

3.   Bazen sıfatlar isimden hemen sonra kullanılabilir; özellikle de kurumsallaşmış ifadelerde kullanım bu şekildedir.   

       Örnek:       the Governor General, the Princess Royal, court martial, etc… 
 

4. Relative clause’a benzer şekilde bazen sıfatlar isimlerden sonra   kullanılabilir.   

   Örnek:       He cashed all the money available in the account.

            He cashed all the money which is available in the account.  
 

5. Something, everything, vb. indefinite pronoun’lardan sonra sıfat kullanılabilir.  

     Örnek:       I want to spend my summer holiday somewhere exciting.  

     Örnek:       We need something cold to drink.

 

6. Verb + object + adjective

 

   Örnek:       I will get the entire staff ready in case of an inspection.

 

  Örnek:       Shall we paint the room blue?

7. As/how/so/too/this/that + adjective + a/an + noun

 

  Örnek:       He has as good a background as you.

 

  Örnek:       It was so cold a day that I couldn’t go out.

 

  Örnek:       I was surprised to see how talented an artist he is.

 

  Örnek:       He is too kind a person to make an offer like that.

 

  Örnek:       I can’t live in that big a house on my own.

 

SIFAT TÜRETME

a. Adjectives with Underlying Verb Forms (Fiillerden Türeyen Sıfatlar):

Fiillerde değişik ekler getirilerek sıfat türetilebilir.

1. suffix –ing

Fiil                                                           Sıfat

amaze = şaşırtmak            amazing = şaşırtıcı

bore = sıkmak                            boring = sıkıcı

increase = artmak            increasing = artan

 
2.
suffixes -ed or -en

Fiil                                          Sıfat

arrange = düzenlemek       arranged = düzenlenmiş

burn = yanmak                 burned = yanmış, yanık

grow = büyümek               grown = büyümüş

 

3. suffix -ive

Fiil                                                                  Sıfat

act=davranmak                           active=etken, faal

attract=çekmek, cezbetmek         attractive= çekici, cazibeli

decorate = süslemek                   decorative = süsleyici

 

4. suffixes –able/ible

Fiil                                                      Sıfat

advise = tavsiye etmek                advisable = tavsiyeye değer

enjoy = hoşlanmak            enjoyable = hoş

eat = yemek                     edible = yenir

b. Adjectives with Underlying Noun Forms (İsimlerden Türeyen Sıfatlar):

1. suffix -al

İsim                            Sıfat

center = merkez                central = merkezi

face = yüz              facial = yüze ait

nation = ulus          national = ulusal

 

2. suffix -ive

İsim                            Sıfat

subject = özne                 subjective = öznel

object = nesne                 objective = nesnel

expense = masraf   expensive = pahalı

 

3. suffix -ous

İsim                            Sıfat

adventure = macera         adventurous = maceralı

fame = ün              famous = ünlü

mountain = dağ      mountainous = dağlık

 

4. suffix –like

İsim                            Sıfat

child = çocuk                    childlike = çocuksu, masum

lady = hanımefendi   ladylike = hanımca, zarif

 

5. suffix -ish

İsim                            Sıfat

Turkey = Türkiye     Turkish = Türkçe

fool = aptal, alık       foolish = aptalca

-ish son eki bazı sıfatlara getirilerek yeni bir sıfat üretilir.

red = kırmızı            reddish = kırmızımsı

6. suffix –less

İsim                            Sıfat

care = dikkat                    careless = dikkatsiz

worth = değer                  worthless = değersiz

leaf = yaprak                    leafless = yapraksız

 

7. suffix –ful

İsim                       Sıfat

care = dikkat           careful = dikkatli

hope = umut           hopeful = umutlu

harm = zarar                    harmful = zararlı

 

8. suffix –y

İsim                            Sıfat

wind = rüzgâr                   windy = rüzgârlı

sun = güneş            sunny = güneşli

 

9. other siffixes (diğer son ekler)

friend = arkadaş      friendly = arkadaşça, candan

gold = altın             golden = altın (gibi)

America = Amerika American = Amerikalı

trouble = güçlük      troublesome = sıkıntılı, güç

 

GÖNDEREN :
NEJAT ALPEREN –

Bu konuyu paylaşın.